ناشنوایان
هاناپ
عدم پاسخگویی
هاناپ
مهم نیست
مرتضی سرمدی
عشق غریب
مرتضی سرمدی
درد نبودنت
مرتضی سرمدی
مبارك باد عشق
رحیم جعفری
تاب و تب عشق
رحیم جعفری
مهتاب شبها
رحیم جعفری
رود قطعه دوم
رحیم جعفری