مبارك باد عشق
رحیم جعفری
تاب و تب عشق
رحیم جعفری
مهتاب شبها
رحیم جعفری
رود قطعه دوم
رحیم جعفری